Welcome to OGamers

Server : Wasat
Players count : 3407
Players online : 6

Top - Flop

TOP of the Day

May 12, 2021, 6:18:25 PM EDT
May 11, 2021, 5:49:34 AM EDT
1 +0 Statix [INGLORY] 1.881.073.765 +29.595.472
6 +0 Darla Sparkle [INGLORY] 1.336.377.375 +29.243.952
9 +0 CIREV [INGLORY] 1.003.227.314 +9.446.244
16 +0 Palapapaa [INGLORY] 725.702.452 +7.567.554
5 +0 SamBa Do BraSiL [INGLORY] 1.524.557.668 +7.088.230
Direct link

Flop of the Day

May 12, 2021, 6:18:25 PM EDT
May 11, 2021, 5:49:34 AM EDT
Direct link

Players' status

New VM players

May 12, 2021, 8:12:09 AM EDT
May 11, 2021, 8:09:10 AM EDT

New banned players

May 12, 2021, 8:12:09 AM EDT
May 11, 2021, 8:09:10 AM EDT
Akenaton (v I b) 0
Pirln (v I b) 0
Nemerien (v I b) 0
manzana (v I b) 0
Elaia (v I b) 0
Kookie (v I b) 0
Neradus (v I b) 0
Coin coin (v I b) [BUY CRI] 0
BlaBlaBla (v I b) 0
Nute Gunray (v I b) 0
Insane (v I b) 0
Dracarys (v I b) [LoKacY] 0
Amphetamine (v I b) [AoK] 0
Kierkegaard (v I b) 0
Armesar (v I b) [69db] 0
La laitiere (v I b) 0
fly (v I b) 0
Nikfurie (v I b) 0
Mystery (v I b) 0
Eska (v I b) 0
llllllll (v I b) [TLM] 0
joker (v I b) 0
Prik (v I b) [C-W] 0
King Ju (v I b) 0
Jaaphet (v I b) 0
xxxxx (v I b) 0
Kiira (v I b) 0
Ehwo (v I b) [Frigo] 0
Imperat0r (v I b) [IWC] 0
Tsar (v I b) [A of A] 0
Furyah (v I b) 0
Mike_Brant (v I b) [NFE] 0
HydraX (v I b) [CIA] 0
TylerDurden (v I b) 0
youpyoup (v I b) 0
Kazes (v I b) 0
claudefrancois (v I b) [NFE] 0
marco_push (v I b) [NOOBI] 0
MANDA (v I b) 0
sirgel (v I b) 0
Morbak (v I b) 0
Critique (v I b) 0
Lideon (v I b) 0
higgins1er (v I b) 0
Uobirac (v I b) [DEH] 0
Qwartz (v I b) 0
LaChevreDeWallStreet (v I b) 0
petaffwoody (v I b) [B-E] 0
luke (v I b) [SYO] 0
obiwan (v I b) 0
Oliver Queen (v I b) 0
maelys (v I b) 0
cactus (v I b) 0
Edrekh (v I b) [ASUR] 0
Cotales (v I b) 0
cylfer (v I b) 0
Cybius (v I b) 0
The scouser (v I b) [Inc] 0
Trish (v I b) [LOS] 0
praidateur (v I b) 0
Khal Drogo (v I b) 0
Emma (v I b) 0
skyde (v I b) [SYO] 0
Gwilx (v I b) [BIW1] 0
Lightning (v I b) 0
pixel (v I b) 0
Disaster (v I b) 0
Jack (v I b) [NinjaOuf] 0
Araxis (v I b) [RHUM] 0
Cronos (v I b) 0
SweeD (v I b) [POUPEE] 0
Bwata (v I b) 0
Legende (v I b) 0
Mystik (v I b) 0
tinsol (v I b) 0
Caiman (v I b) 0
Despair (v I b) 0
Kirk Hammett (v I b) 0
Corto Maltese (v I b) 0
darkvlador (v I b) 0
Campbell (v I b) [xLs] 0
smdff (v I b) 0
Ikagura (v I b) [AlienS] 0
doonay (v I b) [AiW] 0
Arkilius (v I b) 0
SuperPatate (v I b) [Arrow] 0
DoublePoney (v I b) 0
Compteadonner (v I b) 0
Pop (v I b) 0
Daenerys Targaryen (v I b) [Ewoks] 0
DeutBoy (v I b) [SDC] 0
cacahuete (v I b) 0

New nickname change players

May 12, 2021, 8:12:09 AM EDT
May 11, 2021, 8:09:10 AM EDT

New deleted players

May 12, 2021, 8:12:09 AM EDT
May 11, 2021, 8:09:10 AM EDT
2522 jjjg (I) 11.434
3100 Rubeus Hagrid 0
3121 Renegade Deimos (I) 0
3125 Emperor Archer (i) 0
3179 Mogul Cupid 0
3180 Lieutenant Meteor (i) 0
3181 Sovereign Sattelite 0

Server's characteristics

Open date Sep 24, 2013, 7:10:06 AM EDT
ACS attack/defence Yes
Number of galaxies 9
Number of systems 499
Deuterium consumption 0.8
Economy speed x7
Fleet speed x2
Research speed x7
Debris field factor ships 50%
Debris field factor defence 0%
Probe freight 0